JoerPresidentVize-PresidentSekretärKeessierAssesseur 1Assesseur 2Assesseur 3
1974Christen J.Geimer G.Maas M.Geimer R.Even N.
1975Christen J.Geimer G.Maas M.Geimer R.Even N.
1976Christen J.Geimer G.Maas M.Geimer R.Even N.
1977Chlisten J.Geimer G.Maas M.Geimer R.Even N.
1978Chlisten J.Geimer G.Maas M.Geimer R.Even N.
1979Maas M.Even N.Christen J.Geimer R.Geimer G.
1980Maas M.Geimer G.Christen J.Geimer R.Brausch R.
1981Maas M.Geimer G.Christen J.Geimer R.Brausch R.
1982Maas M.Brausch R.Christen J.Geimer R.Meyer A.
1983Maas M.Bausch R.Christen J.Even N.Folschette M.
1984Maas M.Brausch R.Christen J.Even N.Folschette M.
1985Maas M.Brausch R.Christen J.Even N.Capus C.Folschette M.Scholler P.
1986Maas M.Brausch R.Christen J.Even N.Capus C.Folschette M.Scholler P.
1987Maas M.Brausch R.Christen J.Even N.Capus C.Folschette M.Scholler P.
1988Maas M.Brausch R.Christen J.Even N.Scholler P.
1989Wolter C.Capus C.De Jong G.Brausch R.Maas M.Manderscheid M.Meyer A.
1990Wolter C.Capus C.De Jong G.Brausch R.Maas M.Manderscheid M.Meyer A.
1991Wolter C.Brausch R.Wolter C.Fonck L.Manderscheid M.Meyer A.
1992Wolter C.Brausch R.Wolter C.Fonck L.Manderscheid M.Meyer A.
1993Wolter C.Brausch R.Stieber J.Fonck L.Manderscheid M.Hoffmann C.
1994Wolter C.Brausch R.Stieber J.Fonck L.Manderscheid M.Hoffmann C.
1995Wolter C.Brausch R.Stieber J.Fonck L.Bemtgen N.Hoffmann C.Maas M.
1995Maas M.Brausch R.Stieber J.Fonck L.Bemtgen N.Hoffmann C.
1996Maas M.Hoffmann C.Stieber J.Fonck L.Krier C.Medemach N.Scholler P.
1997Maas M.Hoffmann C.Stieber J.Fonck L.Krier C.Medernach N.Scholler P
1998Vesque A.Medernach N.Stieber J.Fonck L.Krier C.
1999Vesque A.Medernach N.Stieber J.Fonck L.Krier C.
1999Fonck M.Bemtgen N.Hermes C.Maas R.Schuller P.Figus C.
2000Nico BemtgenClaude HermesRenée Maas
2001Nico BemtgenClaude HermesRenée MaasAnouk Hoffmann
2002Nico BemtgenClaude HermesRenée MaasAnouk Hoffmann
2003Nico BemtgenClaude HermesRenée Maas
2004Nico BemtgenClaude HermesRenée Maas
2005Nico BemtgenClaude HermesRenée Maas
2006Claude HermesJosiane SchmitRenée Maas
2007Claude HermesJosiane SchmitRenée MaasFränz BemtgenClaude Stephany
2008Claude HermesJosiane SchmitRenée MaasFränz BemtgenClaude Stephany
2009Claude HermesJosiane SchmitRenée MaasFränz BemtgenClaude Stephany
2010Josiane SchmitVéro MaasFrank StammelFränz BemtgenClaude StephanyChristine Hermes
2011Josiane SchmitVéro MaasFrank StammelChristine HermesDiane Schwickerath
2012Josiane SchmitVéro MaasDiane SchwickerathChristine HermesFrank Stammel
2013Josiane SchmitVéro MaasDiane SchwickerathChristine HermesFrank Stammel
2014Josiane SchmitVéro MaasDiane SchwickerathChristine HermesFrank Stammel
2015Josiane SchmitVéro MaasDiane SchwickerathChristine HermesFrank Stammel
2016Josiane SchmitVéro MaasDiane SchwickerathChristine HermesFrank Stammel
2017Josiane SchmitVéro MaasDiane SchwickerathChristine HermesLaurence Kieffer
2018Josiane SchmitVéro MaasDiane SchwickerathChristine HermesLaurence Kieffer
2019Josiane SchmitVéro MaasDiane SchwickerathChristine HermesLaurence Kieffer
2020Josiane SchmitVéro MaasDiane SchwickerathChristine HermesLaurence Kieffer
2021Josiane SchmitVéro MaasDiane SchwickerathChristine HermesLaurence Kieffer
2022Josiane SchmitVéro MaasDiane SchwickerathChristine HermesLaurence Kieffer
2023Josiane SchmitVéro MaasChristine HermesLaurence Kieffer
2024Josiane SchmitVéro MaasChristine HermesLaurence Kieffer